Recipes tagged with: بیگل بن بلک

با استفاده از بیگل بن بلک دما را اندازه گیری کنید.

با استفاده از بیگل بن بلک دما را اندازه گیری کنید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا سنسور دما را به بیگل بن بلک متصل کنید. با ما همراه باشید.

چهارشنبه, 05 خرداد 1395