Recipes tagged with: دوربین

با استفاده از رسپبری پای یک دوربین کامپکت بسازید.

با استفاده از رسپبری پای یک دوربین کامپکت بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید تا با استفاده از رسپبری پای، یک دوربین کامپکت قابل حمل بسازید. با ما همراه باشید.

سه شنبه, 20 بهمن 1394
دوربین حساس به حرکت بسازید

دوربین حساس به حرکت بسازید

در پایان این آموزش با استفاده از آردوینو، قادر به ساخت دوربینی خواهید بود که به حرکت سوژه ها حساسیت دارد و با حرکت آنها عکس می گیرد. با ما همراه باشید.

شنبه, 14 آذر 1394