Recipes tagged with: لانچ پد

با استفاده از لانچ پد msp430 ، پترن LED بسازید.

با استفاده از لانچ پد msp430 ، پترن LED بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید تا با استفاده از چند LED الگوهایی را خلق کنید که توسط لانچ پد کنترل می شوند. با ما همراه باشید.

شنبه, 01 اسفند 1394
کنترل موتورهای DC با استفاده از لانچ پد

کنترل موتورهای DC با استفاده از لانچ پد

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از لانچ پد MSP430 و تراشه کنترل موتور L293D، دو موتور DC را کنترل کنید. با ما همراه باشید.

شنبه, 19 دی 1394
با استفاده از لانچ پد MSP430 یک ربات بسازید.

با استفاده از لانچ پد MSP430 یک ربات بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از لانچ پد MSP430 یک ربات کوچک بسازید. با ما همراه باشید.

شنبه, 12 دی 1394