انجمن تخصصی رباتیک و الکترونیک

  1. Parham_Eskandari
  2. آردوینو
  3. چهارشنبه, 28 مارس 2018
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
با سلام خدمت دوستان
من تقریبا تازه کار با آردوینو رو شروع کردم امروز یک برنامه رو داشتم آپلود میکردم که این ارور رو داد و هر کاری هم کردم درست نشد :
Arduino: 1.8.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Uno"

D:\Arduino Projects\SpeadMeter1\SpeadMeter1.ino:2:30: fatal error: LiquidCrystal.h : No such file or directory

#include < LiquidCrystal.h >

^

compilation terminated.

Multiple libraries were found for "LiquidCrystal.h"
Used: C:\Users\asus-pc\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
کتابخانه LiquidCrystal رو نصب کردم لپ تاپ رو هم ریست کردم ولی بازم این ارور هستش من از آردوینو uno و شیلد LCD 1602 و یک Read switch استفاده میکنم.
لطفا کمک کنید با تشکر
متن برنامه :

#include < LiquidCrystal.h >

volatile byte rpmcount;

unsigned int rpm;
unsigned int rpm2;
int mph;


unsigned long timeold;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 7);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(, rpm_fun, RISING);
lcd.begin(8, 2);


rpmcount = ;
rpm = ;
timeold = ;
lcd.clear();
lcd.setCursor(,);
lcd.print("RPM:";);
lcd.setCursor(,1);
lcd.print("MPH:";);
}


void loop()
{
if (rpmcount >= 4) {
//Update RPM every 4 counts, increase this for better RPM resolution,
//decrease for faster update
rpm = 30*1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
timeold = millis();
rpmcount = ;
rpm2 = rpm * 2;
mph= rpm2 * .0082070707; //the .0082... is from the [(circumfrance of your tire)(60)]/63,360
Serial.println(rpm2,DEC);
Serial.println(mph,1);


lcd.setCursor(, );
lcd.print("RPM:";);
lcd.setCursor(4, );
lcd.print(rpm2);
lcd.setCursor(, 1);
lcd.print("MPH:";);
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(mph);


}
}


void rpm_fun()
{
rpmcount++;
//Each rotation, this interrupt function is run twice
}
کتابخونه رو هم آپود میکنم
پیوست‌ها


قبلا برای این بحث پاسخ ارسال شده است اما شما اجازه دیدن آن ها را ندارید