انجمن تخصصی رباتیک و الکترونیک

  1. arashsoft
  2. الکترونیک، رباتیک و کنترل
  3. سه شنبه, 09 اکتبر 2018
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
سلام من اخیرا با مشکل زیر روبرو شدم و راهکارش هم نمیدانم


Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"

Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0
Sketch uses 930 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Access is denied.


Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0
Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0
An error occurred while uploading the sketch
Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0
Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"[*]
option enabled in File -> Preferences.sina1404 پاسخ پذیرفته شده
کتابخونه SerialUI-1.14.0 رو نداری
کام برد اردوینو رو هم درست انخواب نکردی یا برد انتخوابیت همخوانی نداره
کامنت ها
هنوز کامنتی ارسال نشده است
افزودن کامنت
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است.
شما نیز اجازه ارسال پاسخ را ندارید