در 3 گام نرم افزار Arduino IDE را روی رزبری پای خود نصب کنید