آموزش راه اندازی سنسور اثر انگشت BIOVO-C3 با آردوینو

نویسنده

دسته

فهرست مطالب

ویژگی های ماژول اثر انگشت BIOVO-C3

ماژول سنسور اثر انگشت BIOVO-C3 ماژولی دارای دقت بالا، سرعت عملکرد بالا، الگوریتم تطبیق با کارایی بالا و تراشه ی فلش با ظرفیت بالاست که بر مبنای پردازش تصویر اثر انگشت و تطبیق و جستجو در حافظه و انجام عملکرد های مورد نظر، کار میکند. راه ارتباطی این ماژول با میکروکنترلر، سریال می باشد که در بادریت (Baud Rate) پیش فرض 57600 قرار دارد و امکان تغییر بادریت (Baud Rate) وجود ندارد. این ماژول قابلیت ذخیره سازی 200 اثر انگشت را دارد و همچنین دارای خروجی USB است که امکان اتصال به رایانه بصورت مستقیم را فراهم می کند.

جهت دریافت دیتاشیت ماژول اثر انگشت BIOVO-C3 اینجا کلیک کنید.

معرفی پایه ها (Pinout) ماژول اثر انگشت BIOVO-C3

ماژول BIOVO دارای 4 پایه به شرح زیر است:

 •  VIN: تغذیه ماژول – 5 ولت
 •  GND: زمین
 •  RX: دریافت اطلاعات از طریق پروتکل سریال
 •  TX: ارسال اطلاعات از طریق پروتکل سریال

پین اوت (Pinout) این ماژول را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

لوازمی که به آن احتیاج دارید

قطعات مورد نیاز

آردوینو UNO R3 × 1
ماژول تشخیص ( اسکنر ) اثر انگشت BIOVO-C3 × 1
سیم جامپر نری به مادگی × 1

نرم افزارهای مورد نیاز

آردوینو IDE

راه اندازی ماژول اثر انگشت BIOVO-C3 با آردوینو

گام اول: سیم بندی

مطابق مدار زیر، ماژول را به آردوینو وصل کنید.

گام دوم: کد

ابتدا کتابخانه زیر را  بر آردوینوی خود نصب کنید. 

https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library

توجه

اگر نیاز به راهنمایی بیشتر برای نصب کتابخانه بر روی آردوینو دارید، می توانید به آموزش نصب کتابخانه بر آردوینو مراجعه کنید.

کد زیر را روی برد آردوینوی خود آپلود کنید.
/*************************************************** 
 This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor

 Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout 
 ----> http://www.adafruit.com/products/751

 These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to 
 interface
 Adafruit invests time and resources providing this open source code, 
 please support Adafruit and open-source hardware by purchasing 
 products from Adafruit!

 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. 
 BSD license, all text above must be included in any redistribution
 ****************************************************/

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

// On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
// uncomment this line:
// #define mySerial Serial1

// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
// comment these two lines if using hardware serial
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

uint8_t id;

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
 delay(100);
 Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");

 // set the data rate for the sensor serial port
 finger.begin(57600);
 
 if (finger.verifyPassword()) {
  Serial.println("Found fingerprint sensor!");
 } else {
  Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  while (1) { delay(1); }
 }
}

uint8_t readnumber(void) {
 uint8_t num = 0;
 
 while (num == 0) {
  while (! Serial.available());
  num = Serial.parseInt();
 }
 return num;
}

void loop()           // run over and over again
{
 Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");
 Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");
 id = readnumber();
 if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
   return;
 }
 Serial.print("Enrolling ID #");
 Serial.println(id);
 
 while (! getFingerprintEnroll() );
}

uint8_t getFingerprintEnroll() {

 int p = -1;
 Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
 while (p != FINGERPRINT_OK) {
  p = finger.getImage();
  switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image taken");
   break;
  case FINGERPRINT_NOFINGER:
   Serial.println(".");
   break;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   break;
  case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
   Serial.println("Imaging error");
   break;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   break;
  }
 }

 // OK success!

 p = finger.image2Tz(1);
 switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image converted");
   break;
  case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
   Serial.println("Image too messy");
   return p;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   return p;
  case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   return p;
 }
 
 Serial.println("Remove finger");
 delay(2000);
 p = 0;
 while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
  p = finger.getImage();
 }
 Serial.print("ID "); Serial.println(id);
 p = -1;
 Serial.println("Place same finger again");
 while (p != FINGERPRINT_OK) {
  p = finger.getImage();
  switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image taken");
   break;
  case FINGERPRINT_NOFINGER:
   Serial.print(".");
   break;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   break;
  case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
   Serial.println("Imaging error");
   break;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   break;
  }
 }

 // OK success!

 p = finger.image2Tz(2);
 switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image converted");
   break;
  case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
   Serial.println("Image too messy");
   return p;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   return p;
  case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   return p;
 }
 
 // OK converted!
 Serial.print("Creating model for #"); Serial.println(id);
 
 p = finger.createModel();
 if (p == FINGERPRINT_OK) {
  Serial.println("Prints matched!");
 } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
  Serial.println("Communication error");
  return p;
 } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
  Serial.println("Fingerprints did not match");
  return p;
 } else {
  Serial.println("Unknown error");
  return p;
 }  
 
 Serial.print("ID "); Serial.println(id);
 p = finger.storeModel(id);
 if (p == FINGERPRINT_OK) {
  Serial.println("Stored!");
 } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
  Serial.println("Communication error");
  return p;
 } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
  Serial.println("Could not store in that location");
  return p;
 } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
  Serial.println("Error writing to flash");
  return p;
 } else {
  Serial.println("Unknown error");
  return p;
 }  
}

پس از آپلود کد سریال مانیتور دستگاه خود را باز کنید.

دستگاه منتظر وارد کردن یک ID از سوی شما می باشد.

پس از تعریف کردن اثر انگشتتان، کد زیر را روی برد آردوینو آپلود کنید.

/*************************************************** 
 This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor

 Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout 
 ----> http://www.adafruit.com/products/751

 These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to 
 interface
 Adafruit invests time and resources providing this open source code, 
 please support Adafruit and open-source hardware by purchasing 
 products from Adafruit!

 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. 
 BSD license, all text above must be included in any redistribution
 ****************************************************/


#include <Adafruit_Fingerprint.h>

// On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
// uncomment this line:
// #define mySerial Serial1

// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
// comment these two lines if using hardware serial
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
 delay(100);
 Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");

 // set the data rate for the sensor serial port
 finger.begin(57600);
 
 if (finger.verifyPassword()) {
  Serial.println("Found fingerprint sensor!");
 } else {
  Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  while (1) { delay(1); }
 }

 finger.getTemplateCount();
 Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
 Serial.println("Waiting for valid finger...");
}

void loop()           // run over and over again
{
 getFingerprintIDez();
 delay(50);      //don't ned to run this at full speed.
}

uint8_t getFingerprintID() {
 uint8_t p = finger.getImage();
 switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image taken");
   break;
  case FINGERPRINT_NOFINGER:
   Serial.println("No finger detected");
   return p;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   return p;
  case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
   Serial.println("Imaging error");
   return p;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   return p;
 }

 // OK success!

 p = finger.image2Tz();
 switch (p) {
  case FINGERPRINT_OK:
   Serial.println("Image converted");
   break;
  case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
   Serial.println("Image too messy");
   return p;
  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
   Serial.println("Communication error");
   return p;
  case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
   Serial.println("Could not find fingerprint features");
   return p;
  default:
   Serial.println("Unknown error");
   return p;
 }
 
 // OK converted!
 p = finger.fingerFastSearch();
 if (p == FINGERPRINT_OK) {
  Serial.println("Found a print match!");
 } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
  Serial.println("Communication error");
  return p;
 } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
  Serial.println("Did not find a match");
  return p;
 } else {
  Serial.println("Unknown error");
  return p;
 }  
 
 // found a match!
 Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 
 Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 

 return finger.fingerID;
}

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
 uint8_t p = finger.getImage();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

 p = finger.image2Tz();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

 p = finger.fingerFastSearch();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
 
 // found a match!
 Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 
 Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
 return finger.fingerID; 
}

پس از آپلود کد سریال مانیتور دستگاه خود را باز کنید. با هر بار قرار دادن اثر انگشت تعریف شده، کد ID آن اثر انگشت نمایش داده می شود.

از این مطلب خوشتان آمده؟

جدیدترین آموزش‌ها را از بهترین‌ها دریافت کنید

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *