آموزش راه اندازی ماژول پخش صدا MP3 YX6300 با آردوینو

نویسنده

دسته

YX6300 MP3 player

فهرست مطالب

ویژگی های ماژول پخش کننده YX6300 MP3

ماژول YX6300 یک پخش کننده MP3 می باشد. این ماژول قابلیت اتصال به انواع میکروکنترلر ها و میکروپروسسور ها را دارد. پروتکل ارتباطی این ماژول سریال می باشد. این ماژول میتواند تا حداکثر 32 گیگابایت حافظه MicroSD را پشتیبانی کند.

دیتاشیت ماژول پخش کننده YX6300 MP3 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

معرفی پایه ها (Pinout) ماژول پخش کننده MP3 YX6300

ماژول YX6300 دارای 4 پایه به شرح زیر است:

 • VCC: تغذیه ماژول – 5 ولت
 • GND: زمین
 • RX: دریافت اطلاعات از طریق پروتکل سریال
 • TX: ارسال اطلاعات از طریق پروتکل سریال

پین اوت (Pinout) این ماژول را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

لوازمی که به آن احتیاج دارید

قطعات مورد نیاز

آردوینو R3 × 1
ماژول KY-037 × 1
سیم جامپر × 1

نرم‌افزارهای مورد نیاز

آردوینو IDE

راه اندازی ماژول پخش کننده YX6300 MP3 با آردوینو

گام اول: سیم بندی

مطابق مدار زیر، ماژول را به آردوینو وصل کنید.

گام دوم: کد

کد زیر را روی برد آردوینو خود آپلود کنید.

/*  
modified on Sep 7, 2020
by cefaloide Examples https://github.com/cefaloide/ArduinoSerialMP3Player
https://electropeak.com/learn/ 
*/ 

#include <SoftwareSerial.h>

#define ARDUINO_RX 5 //should connect to TX of the Serial MP3 Player module
#define ARDUINO_TX 6 //connect to RX of the module

SoftwareSerial mp3(ARDUINO_RX, ARDUINO_TX);
//#define mp3 Serial3  // Connect the MP3 Serial Player to the Arduino MEGA Serial3 (14 TX3 -> RX, 15 RX3 -> TX)

static int8_t Send_buf[8] = {0}; // Buffer for Send commands. // BETTER LOCALLY
static uint8_t ansbuf[10] = {0}; // Buffer for the answers.  // BETTER LOCALLY

String mp3Answer;      // Answer from the MP3.

/************ Command byte **************************/
#define CMD_NEXT_SONG   0X01 // Play next song.
#define CMD_PREV_SONG   0X02 // Play previous song.
#define CMD_PLAY_W_INDEX 0X03
#define CMD_VOLUME_UP   0X04
#define CMD_VOLUME_DOWN  0X05
#define CMD_SET_VOLUME  0X06

#define CMD_SNG_CYCL_PLAY 0X08 // Single Cycle Play.
#define CMD_SEL_DEV    0X09
#define CMD_SLEEP_MODE  0X0A
#define CMD_WAKE_UP    0X0B
#define CMD_RESET     0X0C
#define CMD_PLAY     0X0D
#define CMD_PAUSE     0X0E
#define CMD_PLAY_FOLDER_FILE 0X0F

#define CMD_STOP_PLAY   0X16
#define CMD_FOLDER_CYCLE 0X17
#define CMD_SHUFFLE_PLAY 0x18 //
#define CMD_SET_SNGL_CYCL 0X19 // Set single cycle.

#define CMD_SET_DAC 0X1A
#define DAC_ON 0X00
#define DAC_OFF 0X01

#define CMD_PLAY_W_VOL  0X22
#define CMD_PLAYING_N   0x4C
#define CMD_QUERY_STATUS   0x42
#define CMD_QUERY_VOLUME   0x43
#define CMD_QUERY_FLDR_TRACKS 0x4e
#define CMD_QUERY_TOT_TRACKS 0x48
#define CMD_QUERY_FLDR_COUNT 0x4f

/************ Opitons **************************/
#define DEV_TF      0X02


/*********************************************************************/

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 mp3.begin(9600);
 delay(500);

 sendCommand(CMD_SEL_DEV, DEV_TF);
 delay(500);
}


void loop()
{
 char c = ' ';

 // If there a char on Serial call sendMP3Command to sendCommand
 if ( Serial.available() )
 {
  c = Serial.read();
  sendMP3Command(c);
 }

 // Check for the answer.
 if (mp3.available())
 {
  Serial.println(decodeMP3Answer());
 }
 delay(100);
}


/********************************************************************************/
/*Function sendMP3Command: seek for a 'c' command and send it to MP3 */
/*Parameter: c. Code for the MP3 Command, 'h' for help.                                                     */
/*Return: void                                */

void sendMP3Command(char c) {
 switch (c) {
  case '?':
  case 'h':
   Serial.println("HELP ");
   Serial.println(" p = Play");
   Serial.println(" P = Pause");
   Serial.println(" > = Next");
   Serial.println(" < = Previous");
   Serial.println(" + = Volume UP");
   Serial.println(" - = Volume DOWN");
   Serial.println(" c = Query current file");
   Serial.println(" q = Query status");
   Serial.println(" v = Query volume");
   Serial.println(" x = Query folder count");
   Serial.println(" t = Query total file count");
   Serial.println(" 1 = Play folder 1");
   Serial.println(" 2 = Play folder 2");
   Serial.println(" 3 = Play folder 3");
   Serial.println(" 4 = Play folder 4");
   Serial.println(" 5 = Play folder 5");
   Serial.println(" S = Sleep");
   Serial.println(" W = Wake up");
   Serial.println(" r = Reset");
   break;


  case 'p':
   Serial.println("Play ");
   sendCommand(CMD_PLAY, 0);
   break;

  case 'P':
   Serial.println("Pause");
   sendCommand(CMD_PAUSE, 0);
   break;

  case '>':
   Serial.println("Next");
   sendCommand(CMD_NEXT_SONG, 0);
   sendCommand(CMD_PLAYING_N, 0x0000); // ask for the number of file is playing
   break;

  case '<':
   Serial.println("Previous");
   sendCommand(CMD_PREV_SONG, 0);
   sendCommand(CMD_PLAYING_N, 0x0000); // ask for the number of file is playing
   break;

  case '+':
   Serial.println("Volume Up");
   sendCommand(CMD_VOLUME_UP, 0);
   break;

  case '-':
   Serial.println("Volume Down");
   sendCommand(CMD_VOLUME_DOWN, 0);
   break;

  case 'c':
   Serial.println("Query current file");
   sendCommand(CMD_PLAYING_N, 0);
   break;

  case 'q':
   Serial.println("Query status");
   sendCommand(CMD_QUERY_STATUS, 0);
   break;

  case 'v':
   Serial.println("Query volume");
   sendCommand(CMD_QUERY_VOLUME, 0);
   break;

  case 'x':
   Serial.println("Query folder count");
   sendCommand(CMD_QUERY_FLDR_COUNT, 0);
   break;

  case 't':
   Serial.println("Query total file count");
   sendCommand(CMD_QUERY_TOT_TRACKS, 0);
   break;

  case '1':
   Serial.println("Play folder 1");
   sendCommand(CMD_FOLDER_CYCLE, 0x0101);
   break;

  case '2':
   Serial.println("Play folder 2");
   sendCommand(CMD_FOLDER_CYCLE, 0x0201);
   break;

  case '3':
   Serial.println("Play folder 3");
   sendCommand(CMD_FOLDER_CYCLE, 0x0301);
   break;

  case '4':
   Serial.println("Play folder 4");
   sendCommand(CMD_FOLDER_CYCLE, 0x0401);
   break;

  case '5':
   Serial.println("Play folder 5");
   sendCommand(CMD_FOLDER_CYCLE, 0x0501);
   break;

  case 'S':
   Serial.println("Sleep");
   sendCommand(CMD_SLEEP_MODE, 0x00);
   break;

  case 'W':
   Serial.println("Wake up");
   sendCommand(CMD_WAKE_UP, 0x00);
   break;

  case 'r':
   Serial.println("Reset");
   sendCommand(CMD_RESET, 0x00);
   break;
 }
}/********************************************************************************/
/*Function decodeMP3Answer: Decode MP3 answer.                 */
/*Parameter:-void                                */
/*Return: The                         */

String decodeMP3Answer() {
 String decodedMP3Answer = "";

 decodedMP3Answer += sanswer();

 switch (ansbuf[3]) {
  case 0x3A:
   decodedMP3Answer += " -> Memory card inserted.";
   break;

  case 0x3D:
   decodedMP3Answer += " -> Completed play num " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;

  case 0x40:
   decodedMP3Answer += " -> Error";
   break;

  case 0x41:
   decodedMP3Answer += " -> Data recived correctly. ";
   break;

  case 0x42:
   decodedMP3Answer += " -> Status playing: " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;

  case 0x48:
   decodedMP3Answer += " -> File count: " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;

  case 0x4C:
   decodedMP3Answer += " -> Playing: " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;

  case 0x4E:
   decodedMP3Answer += " -> Folder file count: " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;

  case 0x4F:
   decodedMP3Answer += " -> Folder count: " + String(ansbuf[6], DEC);
   break;
 }

 return decodedMP3Answer;
}


/********************************************************************************/
/*Function: Send command to the MP3                     */
/*Parameter:-int8_t command                           */
/*Parameter:-int16_ dat parameter for the command               */

void sendCommand(int8_t command, int16_t dat)
{
 delay(20);
 Send_buf[0] = 0x7e;  //
 Send_buf[1] = 0xff;  //
 Send_buf[2] = 0x06;  // Len
 Send_buf[3] = command;//
 Send_buf[4] = 0x01;  // 0x00 NO, 0x01 feedback
 Send_buf[5] = (int8_t)(dat >> 8); //datah
 Send_buf[6] = (int8_t)(dat);    //datal
 Send_buf[7] = 0xef;  //
 Serial.print("Sending: ");
 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
 {
  mp3.write(Send_buf[i]) ;
  Serial.print(sbyte2hex(Send_buf[i]));
 }
 Serial.println();
}/********************************************************************************/
/*Function: sbyte2hex. Returns a byte data in HEX format.         */
/*Parameter:- uint8_t b. Byte to convert to HEX.                */
/*Return: String                                */


String sbyte2hex(uint8_t b)
{
 String shex;

 shex = "0X";

 if (b < 16) shex += "0";
 shex += String(b, HEX);
 shex += " ";
 return shex;
}
/********************************************************************************/
/*Function: sanswer. Returns a String answer from mp3 UART module.     */
/*Parameter:- uint8_t b. void.                         */
/*Return: String. If the answer is well formated answer.            */

String sanswer(void)
{
 uint8_t i = 0;
 String mp3answer = "";

 // Get only 10 Bytes
 while (mp3.available() && (i < 10))
 {
  uint8_t b = mp3.read();
  ansbuf[i] = b;
  i++;

  mp3answer += sbyte2hex(b);
 }

 // if the answer format is correct.
 if ((ansbuf[0] == 0x7E) && (ansbuf[9] == 0xEF))
 {
  return mp3answer;
 }

 return "???: " + mp3answer;
}

پس از آپلود کد، سریال مانیتور آردوینو را باز کنید. با ارسال دکمه p ماژول شروع به پخش اولین فایل می کند.

از این مطلب خوشتان آمده؟

جدیدترین آموزش‌ها را از بهترین‌ها دریافت کنید

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *