قطعات پسیو

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1412

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 5.6k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  Axial
  مقاومت 100k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 15k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  Axial
  مقاومت 2.2k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  Axial
  مقاومت 6.8k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  Axial
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  مقاومت 220 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎65 تومان
  1000+
  ‎64 تومان
  5000+
  ‎64 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 220k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 120 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 10k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 33k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 0 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 22k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 3.9k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎64 تومان
  1000+
  ‎63 تومان
  5000+
  ‎62 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 1 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 10 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 150 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎64 تومان
  1000+
  ‎63 تومان
  5000+
  ‎62 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 3.3M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  600 عدد
  1206 (3216)
  ولوم 100 کیلو اهم
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎3,300 تومان 25% Regular Price ‎4,455 تومان (حداکثر 10 عدد)
  As low as ‎3,850 تومان
  100+
  ‎4,250 تومان
  500+
  ‎4,150 تومان
  1000+
  ‎4,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  686 عدد
  ولوم 50 کیلو اهم
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎3,300 تومان 25% Regular Price ‎4,455 تومان (حداکثر 10 عدد)
  As low as ‎3,860 تومان
  100+
  ‎4,260 تومان
  500+
  ‎4,160 تومان
  1000+
  ‎4,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  736 عدد
  مقاومت 910 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  650 عدد
  Axial
  مقاومت 1.5k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  650 عدد
  Axial
  مقاومت 9.1k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  700 عدد
  Axial
  مقاومت 47 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  Axial
  مقاومت 680 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  Axial
  مقاومت 12k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  Axial
  مقاومت 4.7M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  1206 (3216)
  ولوم 5 کیلو اهم
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎3,300 تومان 25% Regular Price ‎4,455 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎3,840 تومان
  100+
  ‎4,250 تومان
  500+
  ‎4,150 تومان
  1000+
  ‎4,040 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  336 عدد
  مقاومت 33k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  Axial
  مقاومت 470k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  Axial
  مقاومت 5.6M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  Axial
  مقاومت 82k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  Axial
  مقاومت 6.8k اهم 1/2W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  مقاومت 1.2M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  Axial
  مقاومت 2.7M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 200k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 22 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎60 تومان
  1000+
  ‎59 تومان
  5000+
  ‎59 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  سرپیچ ولوم آلومینیومی دارای ابعاد 10MMX15MM رنگ مشکی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎4,500 تومان 12% Regular Price ‎5,170 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎4,320 تومان
  100+
  ‎4,890 تومان
  500+
  ‎4,740 تومان
  1000+
  ‎4,600 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  14 عدد
  ولوم 1 کیلو اهم
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎3,200 تومان 28% Regular Price ‎4,455 تومان (حداکثر 10 عدد)
  As low as ‎3,780 تومان
  100+
  ‎4,230 تومان
  500+
  ‎4,120 تومان
  1000+
  ‎4,010 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  450 عدد
  مقاومت 150k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 2.7k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 270 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 27k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 330k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 4.7M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
  مقاومت 5.6 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎63 تومان
  1000+
  ‎62 تومان
  5000+
  ‎61 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  Axial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1412

per page