کریستال، اسیلاتور، رزوناتور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 109

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  کریستال 40.000 مگاهرتز پکیج HC-49US
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎800 تومان 19% Regular Price ‎990 تومان (حداکثر 50 عدد)
  As low as ‎875 تومان
  500+
  ‎952 تومان
  1000+
  ‎933 تومان
  5000+
  ‎914 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎900 تومان 18% Regular Price ‎1,100 تومان (حداکثر 50 عدد)
  As low as ‎980 تومان
  100+
  ‎1,060 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  60 عدد
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎900 تومان 18% Regular Price ‎1,100 تومان (حداکثر 50 عدد)
  As low as ‎980 تومان
  100+
  ‎1,060 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  60 عدد
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎900 تومان 18% Regular Price ‎1,100 تومان (حداکثر 50 عدد)
  As low as ‎980 تومان
  100+
  ‎1,060 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  60 عدد
  کریستال 27 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 24 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 7.3728 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  3.579545MHz, Clock Oscillator SMD-4 (5mm x 3.2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  8MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  48MHz, Resonators SMD-3 (2.5mm x 2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-3 (2.5mm x 2mm)
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  CSB500E, Resonators HC-49U
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4.032MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  40MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  7.3728MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  3.6864MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  11.0592MHz, Crystal SMD-4 (5mm x 3.2mm) 30PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  16MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  50MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  25MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  12MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  24MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  10MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  40MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  14.7456MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  20MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  24MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  36MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  40MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  12MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  14MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  10MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 109

صفحه
per page