ترانزیستورهای دو قطبی BJT

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 193

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  TIP30C, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  TT2190LS, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  MPSA42, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB1185, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  2SA643, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SC1173, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  KSC5802, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  KSC5802D, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  KSC5803, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  KSC5803D, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  J6810, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  J6810D, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  J6815, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  J6820, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-3PF
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3PF
  2SD471AC, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  C945 (SOT-23), NPN Bipolar Transistors - BJT, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  TTC5200, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-264
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-264
  2SC460, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SC1417, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BU2506DX, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  2SC3377, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  FGA15N120ANTD, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BC635, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SC3790, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-126
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-126
  BD436, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-126
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-126
  BD908, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BDT60C, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  2SB1068, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB1109, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB1229, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB1426, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB824R, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  2SB561C, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SB568, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  2SB857, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  2SC458C, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SC1008Y, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SC2233, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  MJE13005A, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  2N2222 (PLASTIC), NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  KSC2331, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92L
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92L
  MJ15025, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-3
  2N2369, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  2SA1943, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-264
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-264
  BC337, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BF871, NPN Bipolar Transistors - BJT, TO-202
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-202
  2SB1016, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  2SA1353, PNP Bipolar Transistors - BJT, TO-126
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-126
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 193

per page