مقاومت

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 706

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 1.2 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  مقاومت 91k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1.5M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎114 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎107 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎114 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎107 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 680k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 9.1 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎214 تومان
  1000+
  ‎205 تومان
  5000+
  ‎197 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  Axial
  مقاومت 82 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  Axial
  مقاومت 150k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  مقاومت 10M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  Axial
  مقاومت 33 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  Axial
  مقاومت 39k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  Axial
  مقاومت 4.7M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  مقاومت 68 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  30 عدد
  Axial
  مقاومت 12k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 6.8 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  650 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2.2M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  Axial
  مقاومت 2.2 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 9.1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  Axial
  مقاومت 5.6 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  Axial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 706

per page