مقاومت

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 690

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  مقاومت 1k اهم 1kΩ ±5% 125mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 10k اهم 10kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 4.7k اهم 4.7kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 3.9k اهم 3.9kΩ ±5% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  Resistor Array 4.7K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 4.7K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 470 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 1K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  3021
  Resistor Array 4.7K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  3021
  Resistor Array 0 (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  3021
  Resistor Array 470 (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  3021
  Resistor Array 10K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  3021
  Resistor Array 100 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 100K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 10K 10PIN, SIP-10
  موجود نیست
  موجود نیست
  1481
  Resistor Array 10K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 10K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 1K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 1K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 2.2K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 2.2K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 220 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
  Resistor Array 3.3K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  3018
  Resistor Array 3.3K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  2915
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 690

per page