خازن سرامیکی تک لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 55

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  380 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎162 تومان
  1000+
  ‎158 تومان
  5000+
  ‎154 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  840 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.2nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎2,490 تومان
  500+
  ‎2,430 تومان
  1000+
  ‎2,370 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  695 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1140 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎143 تومان
  1000+
  ‎140 تومان
  5000+
  ‎136 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  640 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  780 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1320 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎143 تومان
  1000+
  ‎140 تومان
  5000+
  ‎136 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  820 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  340 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  860 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  320 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  840 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  858 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 150pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 20pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  900 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 560pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  380 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 680pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 3kV
  100+
  ‎1,250 تومان
  500+
  ‎1,220 تومان
  1000+
  ‎1,190 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  440 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 270pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  900 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 820pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎143 تومان
  1000+
  ‎140 تومان
  5000+
  ‎136 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 1kV
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22nF ولتاژ 500V
  100+
  ‎1,250 تومان
  500+
  ‎1,220 تومان
  1000+
  ‎1,190 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  500 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  430 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.5nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 120pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  460 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 12pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 15nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  460 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 15pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 180pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 18pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 3.3nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 390pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  610 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 39pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 5pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 6.8nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 68pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  930 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.8nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 30pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 3pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 56pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 68nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  490 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 55

صفحه
per page