خازن سرامیکی تک لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 55

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  60 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  340 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.2nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎2,660 تومان
  500+
  ‎2,590 تومان
  1000+
  ‎2,520 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  635 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1060 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎188 تومان
  1000+
  ‎182 تومان
  5000+
  ‎176 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  700 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1040 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎1,140 تومان
  500+
  ‎1,110 تومان
  1000+
  ‎1,080 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  260 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  740 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  740 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎760 تومان
  1000+
  ‎740 تومان
  5000+
  ‎720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  370 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 15nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  260 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  340 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 3kV
  100+
  ‎1,330 تومان
  500+
  ‎1,300 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 1kV
  500+
  ‎760 تومان
  1000+
  ‎740 تومان
  5000+
  ‎720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  880 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.5nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.8nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎188 تومان
  1000+
  ‎182 تومان
  5000+
  ‎176 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  780 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  380 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎665 تومان
  1000+
  ‎648 تومان
  5000+
  ‎630 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  910 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22nF ولتاژ 500V
  100+
  ‎1,330 تومان
  500+
  ‎1,300 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 15pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎280 تومان
  1000+
  ‎270 تومان
  5000+
  ‎260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  460 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 55

صفحه
per page