خازن سرامیکی تک لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 55

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎216 تومان
  1000+
  ‎208 تومان
  5000+
  ‎201 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  320 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  196 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  260 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 3kV
  100+
  ‎1,560 تومان
  500+
  ‎1,510 تومان
  1000+
  ‎1,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  210 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎1,350 تومان
  500+
  ‎1,310 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  100 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 1kV
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  700 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  660 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن سرامیکی 15pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  900 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 30pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22nF ولتاژ 500V
  100+
  ‎1,560 تومان
  500+
  ‎1,510 تومان
  1000+
  ‎1,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  440 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎327 تومان
  1000+
  ‎314 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1040 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  720 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎327 تومان
  1000+
  ‎314 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  720 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  890 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.2nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎2,490 تومان
  500+
  ‎2,430 تومان
  1000+
  ‎2,370 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  615 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.5nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎327 تومان
  1000+
  ‎314 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1.8nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎327 تومان
  1000+
  ‎314 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 15nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎327 تومان
  1000+
  ‎314 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  818 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 270pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  900 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 390pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  590 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  380 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 55

صفحه
per page