سلف

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 82

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  سلف مقاومتی 100NH 1/4W
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100µH 1/2W
  500+
  ‎789 تومان
  1000+
  ‎779 تومان
  5000+
  ‎768 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1/4W
  500+
  ‎921 تومان
  1000+
  ‎908 تومان
  5000+
  ‎896 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 10µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  330 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 470µH 1/4W
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 150µH 1/4W
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 2.2µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 22µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 220µH 1/4W
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 3.3µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 330µH 1/4W
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 4.7µH 1/4W
  500+
  ‎526 تومان
  1000+
  ‎519 تومان
  5000+
  ‎512 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 680µH
  100+
  ‎5,260 تومان
  500+
  ‎5,190 تومان
  1000+
  ‎5,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  44 عدد
  Radial
  سلف SMD 22µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎1,970 تومان
  500+
  ‎1,950 تومان
  1000+
  ‎1,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 100µh سایز 12x12x7
  100+
  ‎7,100 تومان
  500+
  ‎7,010 تومان
  1000+
  ‎6,910 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف مقاومتی 100µH 1W
  100+
  ‎1,320 تومان
  500+
  ‎1,300 تومان
  1000+
  ‎1,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  396 عدد
  Axial
  سلف SMD 220µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎1,580 تومان
  500+
  ‎1,560 تومان
  1000+
  ‎1,540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 1mh سایز 12x12x7
  100+
  ‎1,580 تومان
  500+
  ‎1,560 تومان
  1000+
  ‎1,540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 47µH
  100+
  ‎4,870 تومان
  500+
  ‎4,800 تومان
  1000+
  ‎4,740 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  Radial
  سلف مقاومتی 10mH 1W
  100+
  ‎1,320 تومان
  500+
  ‎1,300 تومان
  1000+
  ‎1,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  396 عدد
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 33µH
  100+
  ‎5,790 تومان
  500+
  ‎5,710 تومان
  1000+
  ‎5,630 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 470µH
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,450 تومان
  1000+
  ‎5,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  Radial
  سلف SMD 330µh سایز 12x12x7
  100+
  ‎6,580 تومان
  500+
  ‎6,490 تومان
  1000+
  ‎6,400 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 330µH
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,450 تومان
  1000+
  ‎5,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  48 عدد
  Radial
  سلف SMD 10µh سایز 1812
  100+
  ‎1,970 تومان
  500+
  ‎1,950 تومان
  1000+
  ‎1,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  50 عدد
  SMD(1812)
  سلف SMD 10µh سایز 0805
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 1µh سایز 1206
  500+
  ‎460 تومان
  1000+
  ‎454 تومان
  5000+
  ‎448 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 2.2µh سایز 0603
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0603 (1608)
  سلف SMD 4.7µh سایز 1206
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 100µh سایز 0805
  100+
  ‎1,050 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف مقاومتی 1mH 1W
  100+
  ‎1,320 تومان
  500+
  ‎1,300 تومان
  1000+
  ‎1,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  Axial
  سلف SMD 100µh سایز 1206
  100+
  ‎1,180 تومان
  500+
  ‎1,170 تومان
  1000+
  ‎1,150 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 22µh سایز 1206
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 1µh سایز 0603
  500+
  ‎329 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎320 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0603 (1608)
  سلف بشکه ای 9X12 2.2mH
  100+
  ‎8,940 تومان
  500+
  ‎8,820 تومان
  1000+
  ‎8,700 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  50 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 220µH
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,450 تومان
  1000+
  ‎5,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  50 عدد
  Radial
  سلف SMD 10µh سایز 7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 22µh سایز 6x6x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(6x6x3)
  سلف SMD 33µh سایز8x8x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(8x8x4)
  سلف SMD 10µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 470µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 39µH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 4.7mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف SMD 220µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 330µh سایز 7x7x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x5)
  سلف SMD 330µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 82

صفحه
per page