اسیلاتور کلاک استاندارد

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

37 Items

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  3.579545MHz, Clock Oscillator SMD-4 (5mm x 3.2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  8MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  16MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  50MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  24MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  40MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  14.7456MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  20MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  24MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  36MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  40MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  12MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  14MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  10MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  24MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  12MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  8MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  24MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  20MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  11.059MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  14.7456MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  25MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  48MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  25MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  11.0592MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  16MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  12MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  1MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  100MHz, Clock Oscillator DIP-14 20PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  4MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (7mm x 5mm)
  50MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  10MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  4MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  20MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  14.31818MHz, Clock Oscillator DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

37 Items

per page