خازن سرامیکی چند لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 170

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎352 تومان
  1000+
  ‎343 تومان
  5000+
  ‎340 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 470nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  360 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 2.2nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 2.2nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  690 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  690 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1µF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  430 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  355 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  460 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 22nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 10nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  780 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 22nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  780 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 6.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎313 تومان
  1000+
  ‎305 تومان
  5000+
  ‎302 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  780 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 33nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  990 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  490 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1nF1 پکیج 1206 ولتاژ 2kV
  500+
  ‎909 تومان
  1000+
  ‎887 تومان
  5000+
  ‎878 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 22µF پکیج 1206 ولتاژ 16V
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  390 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1.5nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 15nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 2.7nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 220nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  590 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 3.3nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 4.7nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  790 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 820nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  990 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 680pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  800 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 820pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  800 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 3.3nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 47nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 150pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  800 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  800 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 470pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  800 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 100nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  0 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 100nF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 15pF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
  خازن SMD مولتی لایر 330pF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 170

صفحه
per page