دیود زنر

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 109

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  دیود زنر 1N4744
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎400 تومان 24% Regular Price ‎532 تومان (حداکثر 10 عدد)
  As low as ‎456 تومان
  500+
  ‎507 تومان
  1000+
  ‎494 تومان
  5000+
  ‎482 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  330 عدد
  Zener Diode, 1.2V 50 mW, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  Zener Diode, 22V 1W, DO-41AL
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-41AL
  Zener Diode, 5.1V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  Zener Diode, 3.6V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  Zener Diode, 27V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 16V 1W, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 39V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 8.4V 0.4W, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 11V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 7.5V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 2.2V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 29V 400 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 3.9V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 4.3V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 12V 1W, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  Zener Diode, 15V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 2.4V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 3V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 3.3V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 4.7V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 5.1V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 5.6V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 6.2V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 8.2V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 9.1V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 9.1V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 12V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 30V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 30V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 10V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 11V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 13.25V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 15V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 16V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 16V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 18V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 2V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 2.2V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 2.42V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 2.7V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 20V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 22V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 22V 250 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 24V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 24V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  Zener Diode, 27V 500 mW, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 27V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 109

صفحه
per page