سلف DIP

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

42 Items

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  سلف مقاومتی 100µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  260 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100NH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 10µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  300 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1/4W
  100+
  ‎1,290 تومان
  500+
  ‎1,260 تومان
  1000+
  ‎1,230 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  360 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100µH 1/2W
  ‎1,160 تومان As low as ‎990 تومان
  100+
  ‎1,100 تومان
  500+
  ‎1,080 تومان
  1000+
  ‎1,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 3.3µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 4.7µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  372 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100µH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  376 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 470µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 150µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 2.2µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 22µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 220µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 330µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 10mH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  384 عدد
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 47µH
  100+
  ‎6,810 تومان
  500+
  ‎6,630 تومان
  1000+
  ‎6,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  40 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 470µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  40 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 680µH
  100+
  ‎7,360 تومان
  500+
  ‎7,170 تومان
  1000+
  ‎6,980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  42 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 330µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  42 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 33µH
  100+
  ‎8,090 تومان
  500+
  ‎7,890 تومان
  1000+
  ‎7,680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 220µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  48 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 2.2mH
  100+
  ‎12,180 تومان
  300+
  ‎11,860 تومان
  500+
  ‎11,550 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  50 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 39µH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 4.7mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 8.2mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 33µH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 8X10 1.5µH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف مقاومتی 27µH 1/2W
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
  سلف مقاومتی 82µH 1/4W
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 68mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف مقاومتی 22µH 1/2W
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 1H
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 1mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 10mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 100mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 22mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 47mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف مقاومتی 47µH 1/4W
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 470mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف مقاومتی 560µH 1/4W
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

42 Items

per page