مقاومت DIP

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 224

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  مقاومت 1k اهم 1kΩ ±5% 125mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 10k اهم 10kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 4.7k اهم 4.7kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 3.9k اهم 3.9kΩ ±5% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 8.2 اهم 8.2Ω ±1% 1W
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 820k اهم 820kΩ ±1% 1W
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 82k اهم 82kΩ ±5% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 1 اهم 1Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 27k اهم 27kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 1.2 اهم 1.2Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 10 اهم 10Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 12k اهم 12kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 270 اهم 270Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 150 اهم 150Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 1.2M اهم 1.2MΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 100 اهم 100Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 150 اهم 150Ω ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 2.2M اهم 2.2MΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 3k اهم 3kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 1.2M اهم 1.2MΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 47k اهم 47kΩ ±1% 250mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 5.1k اهم 5.1kΩ ±1% 500mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 100k اهم 100kΩ ±5% 500mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  مقاومت 470k اهم 470kΩ ±5% 500mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 224

per page