خازن فیلم

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 56

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن پلی استر 47nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  85 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  105 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 400V
  100+
  ‎2,000 تومان
  500+
  ‎1,960 تومان
  1000+
  ‎1,940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  110 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎3,630 تومان
  500+
  ‎3,550 تومان
  1000+
  ‎3,510 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  36 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎3,270 تومان
  500+
  ‎3,200 تومان
  1000+
  ‎3,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  38 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎274 تومان
  1000+
  ‎267 تومان
  5000+
  ‎264 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎909 تومان
  1000+
  ‎887 تومان
  5000+
  ‎878 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 3.3nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 33nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 4.7nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎1,640 تومان
  500+
  ‎1,600 تومان
  1000+
  ‎1,590 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  190 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  115 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎2,190 تومان
  500+
  ‎2,140 تومان
  1000+
  ‎2,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  115 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  100+
  ‎4,000 تومان
  500+
  ‎3,900 تومان
  1000+
  ‎3,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  94 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎2,730 تومان
  500+
  ‎2,660 تومان
  1000+
  ‎2,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  245 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,280 تومان
  500+
  ‎1,250 تومان
  1000+
  ‎1,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  195 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 820nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎4,540 تومان
  500+
  ‎4,440 تومان
  1000+
  ‎4,390 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  123 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎4,000 تومان
  500+
  ‎3,900 تومان
  1000+
  ‎3,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,630 تومان
  500+
  ‎3,550 تومان
  1000+
  ‎3,510 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  125 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎909 تومان
  1000+
  ‎887 تومان
  5000+
  ‎878 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎2,730 تومان
  500+
  ‎2,660 تومان
  1000+
  ‎2,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎909 تومان
  1000+
  ‎887 تومان
  5000+
  ‎878 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 150nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎6,810 تومان
  500+
  ‎6,470 تومان
  1000+
  ‎6,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  215 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 22nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 400V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 275V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 220µF ولتاژ 400V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 39nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 275V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 22nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 7.8nF ولتاژ 1.6k
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 56

صفحه
per page