خازن فیلم

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 56

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,250 تومان
  500+
  ‎1,220 تومان
  1000+
  ‎1,190 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  80 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  4 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  20 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎267 تومان
  1000+
  ‎261 تومان
  5000+
  ‎254 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  190 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  100+
  ‎3,900 تومان
  500+
  ‎3,810 تومان
  1000+
  ‎3,710 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  50 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 47nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  110 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  210 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  450 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  220 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  470 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  185 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎3,550 تومان
  500+
  ‎3,460 تومان
  1000+
  ‎3,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  14 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  220 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 22nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  230 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  100 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  90 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 3.3nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  230 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 33nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  230 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎2,660 تومان
  500+
  ‎2,600 تومان
  1000+
  ‎2,530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎1,600 تومان
  500+
  ‎1,560 تومان
  1000+
  ‎1,520 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  180 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,550 تومان
  500+
  ‎3,460 تومان
  1000+
  ‎3,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  119 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎2,660 تومان
  500+
  ‎2,600 تومان
  1000+
  ‎2,530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 820nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎4,440 تومان
  500+
  ‎4,330 تومان
  1000+
  ‎4,220 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  119 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,900 تومان
  500+
  ‎3,810 تومان
  1000+
  ‎3,710 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 4.7nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 150nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎6,470 تومان
  500+
  ‎6,120 تومان
  1000+
  ‎5,780 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  250 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 400V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 630V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 275V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 220µF ولتاژ 400V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 39nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 275V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 22nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 63V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 7.8nF ولتاژ 1.6k
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن پلی استر 2.2µF ولتاژ 400V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 56

صفحه
per page