کریستال

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 69

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  100+
  ‎1,160 تومان
  500+
  ‎1,130 تومان
  1000+
  ‎1,110 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  100+
  ‎1,160 تومان
  500+
  ‎1,140 تومان
  1000+
  ‎1,110 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  20 عدد
  کریستال 40.000 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,089 تومان As low as ‎940 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,020 تومان
  1000+
  ‎990 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  100+
  ‎1,160 تومان
  500+
  ‎1,140 تومان
  1000+
  ‎1,110 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  40 عدد
  کریستال 24 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 7.3728 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 27 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4.032MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  40MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  7.3728MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  3.6864MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  11.0592MHz, Crystal SMD-4 (5mm x 3.2mm) 30PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  25MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  12MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  10MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4.9152MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  14.7456MHz, Crystal HC-49USM 30PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  8MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  48MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  3.579545MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  11.0592MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  32.768kHz, Crystal C-004R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-004R
  8MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  25MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  22.1184MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  16MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  12.288MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  4.9152MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  13.560MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  10MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  27MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  2.4576MHz, Crystal HC-49U 20PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  24MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 69

صفحه
per page