کریستال

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 69

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4.032MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  40MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  7.3728MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  3.6864MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  11.0592MHz, Crystal SMD-4 (5mm x 3.2mm) 30PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  25MHz, Crystal HC-49USM 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  12MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 69

صفحه
per page