خازن آلومینیومی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 100

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,600 تومان
  500+
  ‎2,520 تومان
  1000+
  ‎2,440 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  3 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 25V سایز 12x6.5mm
  500+
  ‎545 تومان
  1000+
  ‎526 تومان
  5000+
  ‎506 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,350 تومان
  500+
  ‎1,310 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  210 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 50V سایز 17x8mm
  100+
  ‎2,390 تومان
  500+
  ‎2,320 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  305 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 10V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,600 تومان
  500+
  ‎2,520 تومان
  1000+
  ‎2,440 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  190 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎545 تومان
  1000+
  ‎526 تومان
  5000+
  ‎506 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  315 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 220µF ولتاژ 50V سایز 10x10mm
  100+
  ‎4,980 تومان
  500+
  ‎4,830 تومان
  1000+
  ‎4,680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  78 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎2,180 تومان
  500+
  ‎2,110 تومان
  1000+
  ‎2,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 25V سایز 21x13mm
  100+
  ‎4,360 تومان
  500+
  ‎4,230 تومان
  1000+
  ‎4,100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  77 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 100V سایز 12x5mm
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  25 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 100V سایز 12x7mm
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  35 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 400V سایز 13x8mm
  100+
  ‎2,180 تومان
  500+
  ‎2,110 تومان
  1000+
  ‎2,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  275 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 35V سایز 21x10mm
  100+
  ‎4,570 تومان
  500+
  ‎4,430 تومان
  1000+
  ‎4,290 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  1 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 25V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,350 تومان
  500+
  ‎1,310 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  435 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 35V سایز 27x13mm
  100+
  ‎7,160 تومان
  500+
  ‎6,950 تومان
  1000+
  ‎6,730 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  4 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 6.8µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎545 تومان
  1000+
  ‎526 تومان
  5000+
  ‎506 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  100 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 50V سایز 15x10mm
  100+
  ‎2,800 تومان
  500+
  ‎2,720 تومان
  1000+
  ‎2,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  142 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 50V سایز 13x5mm
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  117 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3300µF ولتاژ 25V سایز 26x16mm
  100+
  ‎6,540 تومان
  500+
  ‎6,340 تومان
  1000+
  ‎6,140 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  4 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4700µF ولتاژ 35V سایز 30x18mm
  100+
  ‎15,620 تومان
  300+
  ‎15,140 تومان
  500+
  ‎14,660 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  17 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 25V سایز 12x6mm
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎529 تومان
  5000+
  ‎510 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 400V سایز 25x16mm
  100+
  ‎13,190 تومان
  300+
  ‎12,790 تومان
  500+
  ‎12,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  2 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 250V سایز 17x10mm
  100+
  ‎4,360 تومان
  500+
  ‎4,230 تومان
  1000+
  ‎4,100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  222 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎329 تومان
  1000+
  ‎317 تومان
  5000+
  ‎306 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  115 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 100

per page