خازن آلومینیومی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 100

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  253 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  145 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 25V سایز 12x6.5mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  220 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 35V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  145 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  360 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,230 تومان
  500+
  ‎1,200 تومان
  1000+
  ‎1,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 10V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 100V سایز 12x7mm
  500+
  ‎796 تومان
  1000+
  ‎774 تومان
  5000+
  ‎752 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  35 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 220µF ولتاژ 50V سایز 10x10mm
  100+
  ‎4,550 تومان
  500+
  ‎4,430 تومان
  1000+
  ‎4,300 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  78 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 400V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  290 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 35V سایز 21x10mm
  100+
  ‎4,170 تومان
  500+
  ‎4,060 تومان
  1000+
  ‎3,940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  1 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3.3µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  2 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4700µF ولتاژ 16V سایز 25x13mm
  100+
  ‎5,970 تومان
  500+
  ‎5,810 تومان
  1000+
  ‎5,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  3 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 50V سایز 21x10mm
  100+
  ‎3,410 تومان
  500+
  ‎3,320 تومان
  1000+
  ‎3,220 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  170 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 470µF ولتاژ 16V سایز 10x8mm
  100+
  ‎3,980 تومان
  500+
  ‎3,870 تومان
  1000+
  ‎3,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  138 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 25V سایز 21x13mm
  100+
  ‎3,980 تومان
  500+
  ‎3,870 تومان
  1000+
  ‎3,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  122 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 100V سایز 12x5mm
  500+
  ‎597 تومان
  1000+
  ‎581 تومان
  5000+
  ‎564 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  45 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3300µF ولتاژ 25V سایز 26x16mm
  100+
  ‎5,970 تومان
  500+
  ‎5,810 تومان
  1000+
  ‎5,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  9 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 16V سایز 11x5mm
  500+
  ‎396 تومان
  1000+
  ‎384 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  65 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 25V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,230 تومان
  500+
  ‎1,200 تومان
  1000+
  ‎1,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  445 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 50V سایز 15x10mm
  100+
  ‎2,560 تومان
  500+
  ‎2,490 تومان
  1000+
  ‎2,420 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  152 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 50V سایز 13x5mm
  500+
  ‎701 تومان
  1000+
  ‎682 تومان
  5000+
  ‎662 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  127 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 6.8µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  100 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 100

per page