خازن آلومینیومی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 99

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 16V سایز 17x8mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  310 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 25V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  60 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.1µF ولتاژ 50V سایز 7x4mm
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  80 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 16V سایز 12x5mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 16V سایز 12x6mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  130 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎401 تومان
  1000+
  ‎391 تومان
  5000+
  ‎387 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  130 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 16V سایز 12x7mm
  500+
  ‎508 تومان
  1000+
  ‎496 تومان
  5000+
  ‎491 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 16V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 16V سایز 11x5mm
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  450 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 10µF ولتاژ 50V سایز 5.3x6.3mm
  100+
  ‎1,280 تومان
  500+
  ‎1,250 تومان
  1000+
  ‎1,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  450 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 6.3V سایز 12x8mm
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 50V سایز 21x10mm
  100+
  ‎3,100 تومان
  500+
  ‎3,020 تومان
  1000+
  ‎2,990 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  256 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 6.8µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎225 تومان
  1000+
  ‎219 تومان
  5000+
  ‎217 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3.3µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 100V سایز 12x5mm
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 35V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  465 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,190 تومان
  500+
  ‎2,140 تومان
  1000+
  ‎2,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  365 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 1µF ولتاژ 50V سایز 5.3x5mm
  500+
  ‎879 تومان
  1000+
  ‎858 تومان
  5000+
  ‎850 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  470 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 25V سایز 13x7mm
  500+
  ‎821 تومان
  1000+
  ‎801 تومان
  5000+
  ‎793 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  170 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎401 تومان
  1000+
  ‎391 تومان
  5000+
  ‎387 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  170 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 50V سایز 13x7mm
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  170 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 400V سایز 21x13mm
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  76 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 3.3µF ولتاژ 50V سایز 5.3x5mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  480 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 50V سایز 10x8mm
  100+
  ‎3,630 تومان
  500+
  ‎3,550 تومان
  1000+
  ‎3,510 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  180 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 1000µF ولتاژ 16V سایز 10x10mm
  100+
  ‎4,180 تومان
  500+
  ‎4,080 تومان
  1000+
  ‎4,040 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  180 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 4.7µF ولتاژ 50V
  100+
  ‎1,280 تومان
  500+
  ‎1,250 تومان
  1000+
  ‎1,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  480 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 22µF ولتاژ 50V سایز 5x4mm
  100+
  ‎1,460 تومان
  500+
  ‎1,420 تومان
  1000+
  ‎1,410 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  480 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 50V سایز 13x5mm
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  180 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 400V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  480 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  180 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 25V سایز 13x8mm
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  180 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  480 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3300µF ولتاژ 25V سایز 26x16mm
  100+
  ‎5,450 تومان
  500+
  ‎5,320 تومان
  1000+
  ‎5,270 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  82 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 10V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,190 تومان
  500+
  ‎2,140 تومان
  1000+
  ‎2,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  385 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 50V سایز 25x16mm
  ‎10,790 تومان As low as ‎9,940 تومان
  100+
  ‎10,290 تومان
  300+
  ‎10,190 تومان
  500+
  ‎10,040 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  89 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 100V سایز 12x7mm
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  190 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 400V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,280 تومان
  500+
  ‎1,250 تومان
  1000+
  ‎1,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  190 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 22µF ولتاژ 16V سایز 5x4mm
  500+
  ‎909 تومان
  1000+
  ‎887 تومان
  5000+
  ‎878 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  490 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 220µF ولتاژ 50V سایز 10x10mm
  100+
  ‎4,180 تومان
  500+
  ‎4,080 تومان
  1000+
  ‎4,040 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  190 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 16V سایز 21x10mm
  100+
  ‎2,730 تومان
  500+
  ‎2,660 تومان
  1000+
  ‎2,640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  290 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 35V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  190 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 25V سایز 12x6mm
  500+
  ‎401 تومان
  1000+
  ‎391 تومان
  5000+
  ‎387 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  190 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 25V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  490 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 25V سایز 12x5mm
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  190 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 99

صفحه
per page