مقاومت SMD

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 446

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  600 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎93 تومان
  5000+
  ‎90 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2.2 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 47 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1.5M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎93 تومان
  5000+
  ‎90 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 680k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1.2k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎94 تومان
  1000+
  ‎90 تومان
  5000+
  ‎87 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎90 تومان
  1000+
  ‎85 تومان
  5000+
  ‎80 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.9 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 9.1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 120 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  600 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 15k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  600 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 47k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎178 تومان
  5000+
  ‎171 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 180 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 6.8 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 120k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎178 تومان
  5000+
  ‎171 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  660 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 20k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 40
  ضریب: 40
  590 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 12k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.9k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎187 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎174 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  1206 (3216)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 446

per page