مقاومت SMD

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 442

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 33kاهم 33kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3Mاهم 3.3MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  700 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2.7Mاهم 2.7MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27kاهم 27kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7Mاهم 4.7MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  850 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.9Mاهم 3.9MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎71 تومان
  1000+
  ‎71 تومان
  5000+
  ‎71 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  900 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 120اهم 120Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2.2اهم 2.2Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 220اهم 220Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎65 تومان
  1000+
  ‎64 تومان
  5000+
  ‎64 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 22kاهم 22kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎76 تومان
  1000+
  ‎76 تومان
  5000+
  ‎76 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3اهم 3.3Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.9اهم 3.9Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7اهم 4.7Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2kاهم 2kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 35
  ضریب: 35
  965 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 910kاهم 910kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 91kاهم 91kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 9.1kاهم 9.1kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 910اهم 910Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 9.1اهم 9.1Ω, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 27kاهم 27kΩ, 0402 (1005) SMD Resistor ±5% 62.5mW
  موجود نیست
  موجود نیست
  0402 (1005)
  مقاومت 620kاهم 620kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 30
  ضریب: 30
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2Mاهم 2MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎87 تومان
  1000+
  ‎87 تومان
  5000+
  ‎86 تومان
  بیشتر
  حداقل: 30
  ضریب: 30
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 15Mاهم 15MΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎109 تومان
  1000+
  ‎109 تومان
  5000+
  ‎108 تومان
  بیشتر
  حداقل: 30
  ضریب: 30
  1000 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 82kاهم 82kΩ, 1206 (3216) SMD Resistor ±5% 250mW
  500+
  ‎53 تومان
  1000+
  ‎53 تومان
  5000+
  ‎52 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  1000 عدد
  1206 (3216)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 442

per page