آرایه مقاومت

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

24 Items

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  آرایه مقاومت 4.7K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 4.7K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 470 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 1K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0603
  آرایه مقاومت 4.7K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0603
  آرایه مقاومت 0 (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0603
  آرایه مقاومت 470 (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0603
  آرایه مقاومت 10K (0603), RA4-0603
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0603
  آرایه مقاومت 100 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 100K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 10K 10PIN, SIP-10
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-10
  آرایه مقاومت 10K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 10K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 1K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 1K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 2.2K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 2.2K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 220 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 3.3K 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 3.3K 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 330 OHM 9PIN, SIP-9
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-9
  آرایه مقاومت 1K (0402), RA4-0402
  موجود نیست
  موجود نیست
  RA4-0402
  آرایه مقاومت 470 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
  آرایه مقاومت 100 5PIN, SIP-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SIP-5
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

24 Items

per page